POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności i polityki ‘cookies’

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej i zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami polityki prywatności.

Star Hunt przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych tym samym szanując prywatność innych osób. Niniejszy dokument określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych osobowych użytkowników.

Tylko za Państwa zgodą do uzyskania, przechowywania i wykorzystania danych osobowych będziemy mogli świadczyć Państwu usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz zatrudnieniem. Wszystkie wysłane przez Państwa dane i informacje potrzebne do identyfikacji osób, traktujemy zgodnie z polityką prywatności.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Państwa danych jest Star Hunt Agnieszka Walter z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ulicy Domaniewskiej 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 5342072296. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@starhunt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Gromadzenie danych

W ramach świadczenia usług rekrutacyjnych firma Star Hunt jest zobowiązana do gromadzenia, przechowywania i udostępniania Państwa danych osobowych. Dane te przekazują nam Państwo dobrowolnie zgadzając się tym samym na współpracę związaną z wzięciem udziału w procesie selekcji i rekrutacji dla naszych klientów. Mogą Państwo również odwiedzać stronę Star Hunt bez przekazywania nam danych osobowych, jednak wówczas nie możemy podjąć współpracy z Państwem.

Rodzaje danych osobowych przekazywanych Star Hunt ograniczają się do informacji niezbędnych do dopasowania kandydatów do stanowisk pracy, pośrednictwa pracy, zatrudniania pracowników, prowadzenia badań i analiz związanych z zatrudnianiem itp. Do takich danych mogą należeć: imię i nazwisko, informacje kontaktowe takie jak: (adres, numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz inne dane potrzebne w procesie selekcji i rekrutacji osób do pracy.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych

Star Hunt będzie używać Państwa danych osobowych do następujących procesów:

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) ;
  • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
  • ponadto Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane do prowadzenia badań i analiz danych przy ocenie liczby kandydatów lub pracowników oraz w celach kontaktowych z Państwem poprzez pocztę, e-mail, telefon lub poprzez wiadomość tekstową (sms), zarządzaniem aktywnościami na stronach Star Hunt pod kątem poprawy ich funkcjonalności czy obsługę komunikatów, opinii lub próśb (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu, w tym automatycznemu przetwarzaniu.

Przysługujące prawa

W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres lub osobiście w siedzibie Star Hunt Agnieszka Walter z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 28 (02-672).

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Star Hunt (art. 6 ust. 1 f RODO), Star Hunt nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz potencjalnych pracodawców oraz mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych oraz wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata oraz nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Star Hunt w Polsce tak długo, jak będzie to niezbędne do świadczenia zleconych przez Państwa usług, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku aplikowania na wybrane stanowisko dane z CV przetwarzane będą w celu i w okresie sześciu (6) miesięcy po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko, a w razie wyrażenia zgody dotyczącej przyszłych rekrutacji do odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od wpłynięcia CV do Star Hunt lub od ostatniego kontaktu z Kandydatem do pracy.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

Państwa dane osobowe nie będą używane ani udostępniane w sposób inny niż określa niniejsze oświadczenie. Przekazanie danych do innych podmiotów gospodarczych lub usługodawców Star Hunt będzie wymagało Państwa zgody. W przypadku udostępnienia Państwa informacji do podmiotów poza granicami kraju, Star Hunt będzie je chronić w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, a wszelka współpraca z klientami i usługodawcami będzie regulowana wg stosownych wymagań prawnych wynikających z umów partnerskich.

Zabezpieczenia i ochrona 

Star Hunt podejmuje wszelkie starania, aby chronić dane osobowe zebrane od Państwa drogą elektroniczną przed nieupoważnionym dostępem, utratą, nadużyciem czy modyfikacjami. Prosimy, aby zwrócili Państwo uwagę na to jakie dane są przesyłane do nas drogą elektroniczną, zwłaszcza jeśli są to informacje szczególnie chronione.

Polityka ‘Cookies’

Polityka cookies (tzw. ciasteczka) ma zastosowanie we wszystkich serwisach Star Hunt, w tym portalach, które wykorzystują markę Star Hunt (takich jak LinkedIn) oraz aplikacjach pośrednio korzystających ze stron Star Hunt. Korzystanie ze stron Star Hunt oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookie, należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową lub zaprzestać używania stron Star Hunt. Zablokowanie plików cookie na stronach Star Hunt może skutkować ograniczeniem korzystania ze stron i portali należących do Star Hunt.

Aktualizacja niniejszego oświadczenia

Star Hunt może aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Ewentualne zmiany będą opublikowane w tym miejscu z aktualną datą. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego tekstu.

Oświadczenie zostało zaktualizowane o zgodność z RODO – 05.2018r.

Oświadczenie zostało zaktualizowane o nowy adres siedziby firmy – 02.2019r.

Oświadczenie zostało zaktualizowane o datę przechowywania CV oraz podział tematyczny – 07.2019r.

Dostęp do danych i kontakt z firmą Star Hunt

W razie jakichkolwiek uwag bądź pytań dotyczących niniejszego oświadczenia lub jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych osobowych bądź je uaktualnić, prosimy o kontakt poprzez formularz w zakładce KONTAKT.